Informatii imobiliare utile

Rezerva succesorala si mostenitorii rezervatari

Rezerva succesorala si mostenitorii rezervatari


Oricarei persoane îi este recunoscut dreptul de a face orice fel de dispozitie asupra bunurilor sale imobiliare, inclusiv dreptul de a face dispozitii pentru cazul incetarii sale din viata, altfel spus, în legatura cu modul de distribuire a averii sale, la momentul decesului, vorbind astfel de libertatea de a testa (a dispune prin testament). Cu toate acestea, dintr-un anumit rationament, legea a impus unele limitari în privinta dreptului persoanei de a dispune în mod liber si dupa buna sa vointa, în legatura cu bunurile sale.


Astfel, printre limitele dreptului de a dispune cu titlu gratuit, vorbind despre „partea disponibila a bunurilor”, legiuitorul, intr-o maniera implicita, a stabilit, asa-numita  rezerva succesorala, care reprezinta acea parte (determinata de lege) a mostenirii care nu poate fi stiuta si care trebuie lasata în plina proprietate mostenitorilor rezervatari, fara sarcini ori restrictii si de care, cel ce lasa mostenirea, nu poate dispune nici prin testament si nici prin donatii, facute în timpul vietii.


Prin urmare, raportat la întreaga masa sucesorala, vom vorbi pe de o parte, despre rezerva succesorala, care cum am aratat, reprezinta parte a mostenirii ce „nu poate fi atinsa de donatii ori testamente”, iar pe de alta parte, despre diferenta ramasa libera (scazand din masa succesorala, rezerva) care se numeste – cotitate disponibila, de care, cum este si firesc, din moment ce excede rezervei succesorale, orice persoana poate dispune liber, neingradit, inclusiv prin donatii si dispozitiuni testamentare (legate).


In egala masura trebuie facuta mentiunea ca, dreptul la rezerva, este un drept propriu al mostenitorilor (mostenitorului rezervatar) care se naste, direct în patrimoniul acestora, pe data deschiderii succesiunii (respectiv în chiar clipa mortii celui ce lasa mostenirea), astfel, fiind un drept ce nu a apartinut defunctului, el nu se transmite prin succesiuni, ci precum am aratat, se naste direct în patrimoniul mostenitorului rezervatar.


Acest fapt, are relevanta si în privinta pozitiei acestor mostenitori rezervatari, în raport de actele dispuse de defunct în timpul vietii, aceasta deoarece, de regula mostenorii, ca si continuatori ai defunctului, sunt tinuti a le respecta, si le sunt opozabile astfel de acte, însa în acest caz (de exceptie), actele ce încalca rezerva, nu le pot fi opozabile mostenitorilor, acestia avand dreptul de a cere desfiintarea lor.


Sunt socotiti de lege ca si mostenitori rezervatari:  a) descendentii defunctului, în linie dreapta, fara limita de grad; b) parintii defunctului; c) sotul supravietuitor al defunctului.


In legatura cu modalitatea de determinare a cotei, aceasta este reprezentata de o cota parte (fractiune) din mostenire, astfel: a) descendentii, în functie de numarul lor, determina rezerva, dupa cum urmeaza: daca la mostenire vine un singur copil, rezerva va fi de ½ din mostenire; daca vin doi copii, rezerva va fi de 2/3, iar în cazul în care vin trei ori mai multi copii, rezerva va fi de ¾.; b) rezerva parintilor, de asemenea difera dupa cum, la mostenire vine un singur parinte, cand rezerva va fi de ¼, ori vin ambii parinti, cand rezerva va fi de ½ din mostenire; c) în legatura cu rezerva sotului supravietuitor, precizam ca aceasta reprezinta ½ din cota de mostenire ce i se cuvine.


Prin urmare, deosebim în functie de calitatea mostenitorilor cu care vine în concurs, astfel: rezerva este de 1/8, atunci cand vine la mostenire împreuna cu descendentii în linie dreapta (copii, nepoti, etc.); 1/6, cand vin în concurs cu parintii si fratii defunctului (ascendentii si colateralii privilegiati); ¼, atunci cand vine în concurs fie numai cu parintii, ori fie numai cu fratii defunctului si 3/8, atunci când vine în concurs cu restul rudelor defunctului (afara de cei de mai sus) ce au vocatie legala la mostenire.


O situatie speciala se întalneste atunci cand o persoana, se afla la cel putin a doua casatorie, si are deja un copil dintr-o alta casatorie (sau din afara casatoriei), atunci, acesta, potrivit art. 939 C.Civ. „nu va putea darui sotului din urma decat o parte egala cu partea legitima a copilului ce a luat mai putin„ prin aceasta urmarindu-se asigurarea unei protectii copiilor, pe care defunctul i-a avut dinaintea ultimei casatorii, împotriva oricarei presiuni ori influente, pe care sotul (din ultima casatorie) ar exercita-o asupra sotului, rezultata cu o eventuala determinare a acestuia a-i face liberalitati în detrimentul copiilor.


Pentru a se putea determina rezerva succesorala si totodata, cotitatea disponibila, va trebui sa stabileasca valoarea întregii mase succesorale, care se va realiza în urma a trei operatiuni succesive, toate însa realizate numai „pe hârtie” altfel spus, fictiv – o operatiune de control. Astfel, se va stabili mai întâi activul brut al succesiunii respectiv valoarea bunurilor ce se gasesc în masa succesorala la data decesului (deschiderii mostenirii), dupa care, se va stabili activul net, acesta prin scaderea pasivului succesiunii, mai precis, a datoriilor, obligatiilor defunctului, precum si cheltuielile de înmormantare. Dupa determinarea activului net, se va proceda la reunirea fictiva (doar pe hartie) a valorii donatiilor facute de defunct în timpul vietii, prin stabilirea valorii actuale a bunurilor donate.


Astfel ca, dupa îndeplinirea acestor operatiuni, se va determina – pe hartie - valoarea întregii succesiuni (inclusiv a bunurilor donate), asa-numita – masa de calcul, la care se va raporta cota ce reprezinta rezerva succesorala, stabilind în final cotitatea disponibila.


În functie de acestea se va putea stabili, daca prin donatiile facute sau prin dispozitiile testamentare, s-a adus atingere rezervei succesorale.


În cazul în care se constata ca au fost facute liberalitati excesive, ceea ce înseamna ca s-a încalcat rezerva succesorala, acestea urmeaza a fi supuse reductiunii, ceea ce acestea, fiind lipsite de efecte în masura necesara întregirii rezervei succesorale, fiind vorba de o sanctiune civila, specifica.


Fara a aborda problematica vasta a reductiunii liberalitatilor excesive, ne rezumam a preciza ca, întai se va proceda la reductiunea legatelor testamentare, dupa care, la cea a donatiilor, care se reduc succesiv, în ordine inversa a datei lor, începand cu cea mai noua, fata de momentul mortii celui despre a carui mostenire este vorba.
Avocat Sarchizina Artin  


______________


Contact Avocat


Tel: 0722.247.555 / 0722.613.203


Sarchizian_legaloffice@yahoo.com


www.srdo.ro