Informatii imobiliare utile

Registrul institutiilor de credit - Regulament numarul 1-2007 al BNR

Registrul institutiilor de credit - Regulament nr. 1/2007 al BNR


Institutiile de credit persoane juridice romane si sucursalele institutiilor de credit persoane juridice straine care isi desfasoara activitatea in Romania potrivit dispozitiilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului se evidentiaza in registrul institutiilor de credit.

In intelesul prezentului regulament, termenii si expresiile utilizate au semnificatiile prevazute in Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 99/2006.

Registrul institutiilor de credit se tine de Banca Nationala a Romaniei in sistem computerizat.

(2) Registrul institutiilor de credit este permanent accesibil publicului la sediul central al Bancii Nationale a Romaniei - Directia secretariat si la sucursalele acesteia, precum si pe site-ul Bancii Nationale a Romaniei.Inscrierea entitatilor prevazute la art. 1 in registrul institutiilor de credit se va face, corespunzator structurii registrului, in ordinea cronologica a datei de la care acestora le este permisa, potrivit prevederilor legale, inceperea activitatii.Registrul institutiilor de credit este editat in urmatoarea structura:

- in partea I sunt inscrise institutiile de credit persoane juridice romane;

- in partea a II-a sunt inscrise sucursalele institutiilor de credit persoane juridice straine.

Partea I este divizata in 5 sectiuni, corespunzatoare categoriilor de institutii de credit prevazute la art. 3 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 99/2006:

- sectiunea I - banci;

- sectiunea a II-a - banci de economisire si creditare in domeniul locativ;

- sectiunea a III-a - banci de credit ipotecar;

- sectiunea a IV-a - institutii emitente de moneda electronica;

- sectiunea a V-a - organizatii cooperatiste de credit.

Sectiunea a V-a a partii I a registrului este divizata in doua subsectiuni:

- subsectiunea I - case centrale;

- subsectiunea a II-a - cooperative de credit.

Partea a II-a este divizata in doua sectiuni:

- sectiunea I - sucursale ale institutiilor de credit din state terte;

- sectiunea a II-a - sucursale ale institutiilor de credit din alte state membre.Fiecare sectiune/subsectiune a registrului institutiilor de credit cuprinde urmatoarele rubrici:

a) numarul si data inscrierii in registrul institutiilor de credit;

b) denumirea institutiei de credit persoana juridica romana, respectiv a sucursalei institutiei de credit persoana juridica straina;

c) adresa sediului social al institutiei de credit persoana juridica romana sau, dupa caz, adresa sediului sucursalei institutiei de credit persoana juridica straina;

d) codul unic de inregistrare, atribuit de Ministerul Finantelor Publice;

e) numarul de ordine in registrul comertului;

f) data de la care acestea pot incepe sa-si desfasoare activitatea in conditiile legii;

g) observatii.

La rubrica "Observatii" se mentioneaza situatiile de retragere a autorizatiei de functionare, de interzicere a desfasurarii activitatii in cazul sucursalelor institutiilor de credit din alte state membre, de instituire a administrarii speciale, de reorganizare, fuziune, de schimbare a denumirii, precum si alte situatii de interes general, iar in cazul cooperativelor de credit, si denumirea casei centrale la care sunt afiliate.

(2) Prin derogare de la dispozitiile alin. (1), sectiunea a II-a a partii a II-a nu cuprinde rubricile de la lit. d) si e) ale alin. (1).Numarul de inscriere al entitatilor in registrul institutiilor de credit va avea urmatoarea structura alfanumerica:

a) pentru institutii de credit, persoane juridice romane, altele decat organizatiile cooperatiste de credit: RB-PJR, codul statistic al judetului in care isi are sediul social institutia de credit, numarul de ordine in registrul institutiilor de credit,

format din 3 caractere numerice;

b) pentru cooperativele de credit: ROCC-CO, codul de identificare al casei centrale la care este afiliata, format din doua caractere numerice, codul statistic al judetului in care isi are sediul social cooperativa de credit, numarul de ordine in registrul institutiilor de credit, format din 4 caractere numerice;

c) pentru casele centrale: ROCC-CC, codul de identificare al casei centrale, format din doua caractere numerice, codul statistic al judetului in care isi are sediul social casa centrala, numarul de ordine in registrul institutiilor de credit, format din 4 caractere numerice;

d) pentru sucursalele institutiilor de credit din strainatate: RB-PJS, codul statistic al judetului in care isi are sediul sucursala, numarul de ordine in registrul institutiilor de credit, format din 3 caractere numerice.Directia reglementare si autorizare din cadrul Bancii Nationale a Romaniei transmite entitatii inscrise in registru, in termen de 3 zile lucratoare de la data efectuarii inscrierii, o comunicare cuprinzand numarul si data inscrierii in registrul institutiilor de credit.

(2) Prin derogare de la prevederile alin. (1), in cazul cooperativelor de credit comunicarea cuprinzand numarul si data inscrierii in registrul institutiilor de credit este transmisa casei centrale la care acestea sunt afiliate. Casa centrala va remite comunicarea, in cel mai scurt timp, cooperativei de credit respective.In cazul in care unei entitati inscrise in registrul institutiilor de credit nu ii mai este permisa desfasurarea activitatii potrivit legii, aceasta este radiata din registru in termen de 3 zile de la data la care Directia reglementare si autorizare ia cunostinta de caracterul definitiv si irevocabil al respectivei masuri.Inmatricularile institutiilor de credit realizate pana la data intrarii in vigoare a prezentului regulament, potrivit prevederilor legale in vigoare la data efectuarii lor, inclusiv numerele de inmatriculare alocate si comunicate de directia de specialitate din cadrul Bancii Nationale a Romaniei, raman valabile si vor fi transcrise in registrul institutiilor de credit.Incepand cu data intrarii in vigoare a prezentului regulament se abroga Norma Bancii Nationale a Romaniei nr. 18/2002 privind registrul bancar si registrul organizatiilor cooperatiste de credit, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 745 din 11 octombrie 2002.


Avocat COLTUC MARIUS VICENTIU