Informatii imobiliare utile

Functionarea asociatiilor de proprietari din Romania

Asociatiile de proprietari in Romania


Organizarea, functionarea si conducerea asociatiei de proprietariAsociatia de proprietari este organizata si functioneaza in conformitate cu prevederile Legii 114/1996, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale prezentei ordonante.(1) Asociatia de proprietari este condusa de adunarea generala a proprietarilor, care este formata din cate un reprezentant al fiecarei familii de proprietari.

(2) Adunarea generala a proprietarilor alege dintre membrii asociatiei de proprietari o comisie de cenzori sau hotaraste delegarea atributiilor comisiei de cenzori unor persoane fizice sau juridice, asociatii sau agenti economici specializati.(1) Adunarea generala a proprietarilor alege dintre membrii sai comitetul executiv al asociatiei de proprietari, format din 3-11 membri, dintre care unul va fi desemnat ca presedinte al asociatiei de proprietari prin votul adunarii generale.

(2) Comitetul executiv al asociatiei de proprietari poate angaja personal specializat pentru indeplinirea sarcinilor ce ii revin.

(3) Presedintele asociatiei de proprietari reprezinta asociatia in derularea contractelor si isi asuma obligatii in numele acesteia. El reprezinta asociatia de proprietari in relatiile cu tertii, precum si in fata instantelor de judecata.(1) Activitatea de administrare a cladirii se asigura de un administrator, persoana fizica atestata si angajata cu contract individual de munca sau cu conventie civila, ori persoana juridica specializata, cu care se incheie un contract de administrare, in functie de hotararea adunarii generale a proprietarilor.

(2) Atestarea persoanelor fizice pentru a indeplini functia de administrator de imobil se va face de catre o comisie formata din 5 membri, specialisti in domeniul, financiar-contabil si al legislatiei muncii, constituita de consiliul local prin hotarare. Atestarea este obligatorie pentru functia de administrator.

(3) Administratorul de imobil poate cumula si functia de contabil al asociatiei de proprietari, daca are pregatire de specialitate in acest domeniu.

(4) La asociatiile de proprietari care cuprind pana la 10 proprietari presedintele poate indeplini si functia de administrator.

(5) Candidatii pentru functia de administrator vor trebui sa prezinte garantii morale, sa aiba capacitate profesionala, sa fie buni gospodari si sa nu aiba cazier.

(6) Candidatii la functia de administrator vor prezenta garantii materiale stabilite in conditiile legii.

Art. 8.

Comitetul executiv al asociatiei de proprietari adopta decizii privind angajarea administratorului si contabilului, precum si a altor persoane fizice necesare asociatiei, pe baza de contract individual de munca sau de conventie civila, pe perioada determinata.

Art. 9.

(1) Adunarea generala a proprietarilor adopta hotarari asupra cuantumului salariilor, indemnizatiilor si al eventualelor premii care se acorda personalului incadrat cu contract individual de munca sau pe baza de conventie civila, precum si asupra valorii si a modalitatilor de contractare, in cazul in care administrarea cladirii este asigurata de persoane juridice.

(2) Adunarea generala a proprietarilor hotaraste, de asemenea, si asupra acordarii unor drepturi banesti membrilor asociatiei de proprietari, care desfasoara alte activitati lucrative folositoare acesteia.Pentru realizarea lucrarilor de reparatii sau altor activitati de intretinere administratorul, tinand seama de pret, durata de executie si de calitate, supune spre analiza si aprobare comitetului executiv al asociatiei de proprietari ofertele agentilor economici care satisfac cerintele in vederea executarii lucrarilor, conform legislatiei in vigoare.(1) Inchirierea sau folosirea de catre persoanele fizice ori juridice a spatiilor aflate in proprietatea comuna a proprietarilor se face numai prin contract de inchiriere sau de folosinta, semnat din partea asociatiei de proprietari de catre presedinte, pe baza hotararii adunarii generale a proprietarilor, cu acordul proprietarilor direct afectati.

(2) Schimbarea destinatiei apartamentului de catre proprietar sau chirias se face numai pe baza hotararii adunarii generale a asociatiei de proprietari, cu acordul proprietarilor direct afectati.Modificarile constructive si utilizarea in alte scopuri a unor parti sau elemente de constructie ale cladirii, cum ar fi: ancorarea de reclame pe pereti, suspendari de stalpi, pereti, scari interioare si altele asemenea, se vor putea face numai pe baza hotararii adunarii generale a proprietarilor, cu acordul proprietarilor direct afectati si, dupa caz, pe baza unui proiect tehnic intocmit de institutii de specialitate, verificat de un expert autorizat, precum si cu autorizatia pentru executare de lucrari, eliberate in conditiile legii.Penalizarile pentru intarzierea platii cotelor de intretinere, hotarate potrivit legii de adunarea generala a proprietarilor, nu vor fi mai mari de 0,2 la suta pentru fiecare zi de intarziere si se vor aplica pentru fiecare cota de intretinere lunara numai dupa o perioada de 30 de zile care depaseste termenul stabilit pentru plata,

(1) Asociatiile de proprietari pot prelua unele obligatii cetatenesti ale proprietarilor pe care ii reprezinta si in numele carora raspund in fata autoritatilor administratiei publice locale ori fata de alte autoritati.

(2) Obligatiile cetatenesti prevazute la alin. (1) sunt cele care, potrivit prevederilor legale in vigoare, revin cetatenilor in urmatoarele domenii de activitate: intretinerea si folosirea cladirilor si apartamentelor; ocrotirea mediului inconjurator si a sanatatii; salubritate; folosirea drumurilor si a cailor de comunicatie; evidenta populatiei, precum si alte obligatii ce revin cetatenilor in relatiile cu autoritatile administratiei publice locale.(1) Proprietarii care isi instraineaza apartamentele sau spatiile cu alta destinatie sunt obligati ca la intocmirea formelor de instrainare sa faca dovada achitarii la zi a cheltuielilor care le revin in cadrul asociatiei de proprietari.

(2) Notarii publici nu vor autentifica actele de instrainare fara dovada achitarii la zi a cheltuielilor, eliberata de asociatia de proprietari si confirmata de compartimentul specializat prevazut la art. 16 alin. (2).

(3) In cazul existentei unor datorii catre asociatia de proprietari partile pot conveni introducerea in contract a unor clauze privitoare la achitarea acestora. Prin contract se poate prevedea preluarea datoriei de catre dobanditor, situatie in care instrainarea poate avea loc.Av.COLTUC MARIUS VICENTIU