Informatii imobiliare utile

Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara. Organizare si functionare

Hotararea privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara (Hotararea nr. 1210 din 29 iulie 2004)


HOTARARE nr. 1210 din 29 iulie 2004 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate ImobiliaraIn temeiul art. 108 din Constitutie, republicata, si al art. III din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 41/2004 pentru modificarea si completarea Legii cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996,

Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

Art. 1

(1) Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara, denumita in continuare Agentia Nationala, se organizeaza ca institutie publica, cu personalitate juridica, unica autoritate in domeniu aflata in subordinea Ministerului Administratiei si Internelor, prin reorganizarea Oficiului National de Cadastru, Geodezie si Cartografie si preluarea activitatii privind publicitatea imobiliara de la Ministerul Justitiei.

(2) Agentia Nationala are sediul in municipiul Bucuresti.

Art. 2

Pentru realizarea obiectivelor din domeniile sale de activitate Agentia Nationala, ca unica autoritate in domeniu, indeplineste urmatoarele functii:

a) de strategie, prin care se elaboreaza strategia in conformitate cu politica Guvernului si cu tendintele in plan international;

b) de reglementare a activitatii, prin care se asigura, in conformitate cu strategia adoptata, realizarea cadrului juridic si elaborarea reglementarilor specifice;

c) de reprezentare, prin care se asigura, in numele statului sau al Guvernului Romaniei, reprezentarea pe plan intern si international;

d) de autoritate de stat, prin care se dispun si se asigura supravegherea si controlul aplicarii si respectarii reglementarilor in vigoare;

e) de indrumare, sprijin si control. In aplicarea corecta a prevederilor legale in domeniul cadastrului si publicitatii imobiliare;

f) de administrare a patrimoniului propriu si a unitatilor subordonate.

Art. 3

(1) In exercitarea functiilor prevazute la art. 2, Agentia Nationala are urmatoarele atributii principale:

a) coordoneaza si controleaza executarea lucrarilor de cadastru si asigura inscrierea imobilelor in registrul de publicitate imobiliara la nivelul intregii tari;

b) coordoneaza si controleaza, dupa caz, lucrari de cartografie, topografie, geodezie, fotogrammetrie si teledetectie, la nivelul intregii tari, si executa prin Centrul National de Geodezie, Cartografie, Fotogrammetrie si Teledetectie aceste lucrari, conform planului de activitati aprobat anual;

c) elaboreaza norme, promoveaza tehnici, standarde, procedee si metodologii de specialitate in domeniul sau de activitate;

d) autorizeaza persoanele fizice si juridice care pot executa lucrari tehnice de specialitate;

e) organizeaza fondul national de geodezie si cartografie, precum si banca de date a sistemului unitar de cadastru;

f) asigura, in conditiile legii, in colaborare cu Ministerul Apararii Nationale, executarea, completarea, modernizarea si mentinerea in stare de utilizare a retelei geodezice nationale;

g) avizeaza continutul topografic al hartilor, planurilor, atlaselor, ghidurilor si al altor documente cartografice necesare uzului public;

h) avizeaza tehnic, prin oficiile de cadastru si publicitate imobiliara, inainte de depunerea lor in instanta de judecata, expertizele topocadastrale intocmite de expertii judiciari, in baza unui regulament elaborat in comun de Agentia Nationala si de Ministerul Justitiei;

i) asigura inscrierea drepturilor reale ce se constituie, se transmit, se modifica sau se sting, la cererea notarului public sau a titularului dreptului ori a altor persoane interesate;

j) asigura inscrierea altor raporturi juridice, drepturi personale, interdictii, incapacitati si litigii judiciare in legatura cu imobilul;

k) asigura inscrierea cailor de atac impotriva inregistrarilor de carte funciara;

l) asigura inscrierea radierii drepturilor reale, la cererea titularului dreptului sau a celorlalte persoane interesate;

m) pune la dispozitie autoritatilor administratiei publice centrale si locale si a altor institutii interesate, la cerere, in conditiile art. 71 din Legea cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996, cu modificarile si completarile ulterioare, situatii statistice si de sinteza privind informatii cuprinse in cadastru si publicitatea imobiliara;

n) indeplineste sarcinile ce rezulta din angajamentele internationale in domeniul sau de activitate;

o) organizeaza, coordoneaza si executa masuratorile pentru punerea in posesie a titularilor prevazuti de Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si de Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 si ale Legii nr. 169/1997, cu modificarile si completarile ulterioare;

p) furnizeaza persoanelor fizice si juridice, contra cost, servicii si informatii conform tarifelor stabilite;

q) asigura standardizarea in domeniul sau de activitate si corelarea cu standardele europene si internationale;

r) avizeaza documentatiile de scoatere din circuitul agricol a terenurilor;

s) realizeaza si intretine sistemul de identificare a parcelelor agricole ca subsistem al Sistemului Integrat de Administrare si Control, in colaborare cu Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale.

(2)Agentia Nationala indeplineste si alte atributii ce au legatura cu activitatea specifica.

Art. 4


In exercitarea atributiilor ce ii revin, Agentia Nationala colaboreaza cu autoritatile administratiei publice centrale si locale, cu alte institutii publice si cu alte persoane juridice de drept public sau privat, romane ori straine.

Art. 5


Organele de conducere ale Agentiei Nationale sunt:

a) consiliul de administratie;

b) directorul general, care este presedintele consiliului de administratie.

Art. 6


(1) Consiliul de administratie este format din 9 membri, din sectorul public si privat, reprezentanti ai domeniului de activitate cu care Agentia Nationala are raporturi de colaborare in realizarea atributiilor prevazute la art. 3.

(2) Membrii consiliului de administratie sunt numiti pentru o perioada de 5 ani, exclusiv pe criterii de competenta profesionala, prin ordin al ministrului administratiei si internelor.

(3) Consiliul de administratie isi numeste un secretar care nu este membru al acestuia.

(4) Consiliul de administratie se intruneste lunar si/sau ori de cate ori este convocat de catre presedinte.

(5) Hotararile se adopta cu majoritatea voturilor celor prezenti.

(6) Consiliul de administratie isi desfasoara activitatea cu participarea a cel putin doua treimi din numarul membrilor sai, in conformitate cu prevederile prezentei hotarari si cu cele ale Regulamentului de organizare si functionare al Agentiei Nationale.

(7) Consiliul de administratie al Agentiei Nationale are urmatoarele atributii principale:

a) analizeaza si aproba, in corelare cu obiectivele strategiei nationale in domeniul cadastrului si publicitatii imobiliare, programele de activitate pe termen scurt, mediu si lung pentru care finantarea este asigurata din sursele proprii ale Agentiei Nationale;

b) analizeaza si hotaraste colaborarea sau cooperarea Agentiei Nationale cu persoane fizice si juridice, romane ori straine, de specialitate, pentru realizarea unor obiective de interes comun corespunzatoare domeniului sau de activitate;

c) aproba contractarea de credite interne si externe, potrivit reglementarilor in vigoare;

d) analizeaza si aproba anual bugetul de venituri si cheltuieli, in conformitate cu normele metodologice elaborate de Ministerul Finantelor Publice;

e) raspunde de administrarea legala si eficienta a intregului patrimoniu;

f) aproba propunerile de tarife pentru serviciile prestate in conditiile legii;

g) aproba obiectivele de investitii ce urmeaza a fi realizate de catre Agentia Nationala sau de unitatile subordonate;

h) stabileste prerogativele directorului general in vederea negocierii contractului colectiv de munca.

(8) Membrii consiliului de administratie vor primi o indemnizatie de sedinta, care se plateste din bugetul Agentiei Nationale. Cuantumul indemnizatiei de sedinta se aproba prin ordin al ministrului administratiei si internelor, la propunerea consiliului de administratie, si va fi de pana la 20% din salariul de baza al directorului general.

(9) Revocarea unui membru al consiliului de administratie se face de catre ministrul administratiei si internelor, la propunerea consiliului de administratie, a presedintelui acestuia sau a institutiei pe care o reprezinta respectivul membru.

(10) Procedura de numire/revocare a membrilor consiliului de administratie si a presedintelui acestuia se stabileste prin Regulamentul de organizare si functionare al Agentiei Nationale.

Art. 7


Membrii consiliului de administratie raspund pentru prejudiciile cauzate, prin hotararile adoptate, in legatura cu administrarea si gestionarea patrimoniului Agentiei Nationale, in functie de votul exprimat.

Art. 8


Consiliul de administratie va prezenta Ministerului Administratiei si Internelor, in prima luna a fiecarui an, un raport asupra activitatii Agentiei Nationale din anul precedent, precum si programul de activitate al acesteia pe anul in curs.

Art. 9


(1) Directorul general asigura conducerea generala a activitatii curente a Agentiei Nationale, potrivit regulamentului de organizare si functionare al acesteia si hotararilor consiliului de administratie.

(2) Directorul general este ordonator principal de credite si reprezinta Agentia Nationala pe plan national si international.

(3) Directorul general numeste si elibereaza din functie personalul Agentiei Nationale, in conditiile legii.

(4) Directorul general indeplineste urmatoarele atributii:

a) aproba structura organizatorica si statul de functii ale Agentiei Nationale, precum si ale unitatilor subordonate acesteia in conditiile legii;

b) aproba angajarea, lichidarea si ordonantarea cheltuielilor stabilite prin bugetul de venituri si cheltuieli aprobat potrivit legii;

c) asigura organizarea evidentei patrimoniului si integritatea bunurilor din patrimoniul Agentiei Nationale;

d) organizeaza, coordoneaza si controleaza aplicarea actelor normative de catre aparatul propriu al Agentiei Nationale si de unitatile subordonate acesteia; organizeaza si controleaza aplicarea propriilor ordine si instructiuni de catre persoanele carora le sunt adresate;

e) negociaza si incheie cu sindicatele sau, dupa caz, cu reprezentantii salariatilor contractul colectiv de munca la nivelul Agentiei Nationale si contractele individuale de munca ale salariatilor din aparatul central al acesteia, precum si ale conducerilor unitatilor din subordine;

f) organizeaza, conduce si coordoneaza activitatea Consiliului de administratie al Agentiei Nationale;

g) aproba grila de salarizare a personalului, potrivit prevederilor legale;

h) aproba prin ordin structura organizatorica, normativele de personal, criteriile de constituire a compartimentelor si atributiile pentru unitatile din subordinea Agentiei Nationale, in conditiile legii.

(5) In exercitarea atributiilor ce ii revin, directorul general emite ordine cu caracter normativ si individual. Ordinele cu caracter normativ se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.Art. 10


(1) Structura organizatorica a Agentiei Nationale este prevazuta in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

(2) In cadrul directiilor prevazute in anexa, prin ordin al directorului general se pot organiza servicii, birouri, compartimente, precum si colective cu caracter temporar.

(3) Salarizarea personalului din structura Agentiei Nationale si a unitatilor subordonate se face in conformitate cu reglementarile in vigoare aplicabile personalului din institutiile publice finantate integral din venituri proprii.

(4) Numarul maxim de posturi pentru Agentia Nationala si unitatile subordonate este de 3.000. Anual, in functie de volumul de activitate si de bugetul de venituri si cheltuieli aprobat se vor negocia salariile si se va stabili numarul de posturi pentru fiecare unitate.

(5) Atributiile si responsabilitatile directiilor, serviciilor, birourilor, compartimentelor si colectivelor din cadrul Agentiei Nationale se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare al acesteia, care se aproba prin ordin al Ministrului

Administratiei si Internelor.

(6) Atributiile si raspunderile specifice functiilor din structura Agentiei Nationale se stabilesc prin fisele posturilor, aprobate de directorul general.

Art. 11


 (1) Activitatea de publicitate imobiliara din cadrul oficiilor de cadastru si publicitate imobiliara este in responsabilitatea unui registrator asimilat consilierului juridic.

(2) Registratorul este subordonat profesional numai directorului directiei de publicitate imobiliara din cadrul Agentiei Nationale.

(3) Sanctionarea registratorului pentru savarsirea unor abateri in legatura cu indeplinirea sarcinilor de serviciu se va face numai cu avizul directorului directiei de publicitate imobiliara din cadrul Agentiei Nationale.

Art. 12


In subordinea Agentiei Nationale functioneaza ca institutii publice, cu personalitate juridica, oficiile de cadastru si publicitate imobiliara si Centrul National de Geodezie, Cartografie, Fotogrammetrie si Teledetectie, denumit in continuare Centrul National.

Art. 13


Oficiile de cadastru si publicitate imobiliara indeplinesc urmatoarele atributii principale:

a) inscriu imobilele in evidentele de cadastru si publicitate imobiliara;

b) asigura inscrierea drepturilor reale ce se constituie, se transmit, se modifica sau se sting, la cererea titularului dreptului, a notarului public ori a celorlalte persoane interesate;

c) inscriu alte raporturi juridice, drepturi personale, interdictii, incapacitati si litigii judiciare in legatura cu bunul imobil; asigura inscrierea cailor de atac impotriva inregistrarilor de carte funciara;

d) inscriu radierea drepturilor reale, la cererea titularului dreptului sau a celorlalte persoane interesate;

e) avizeaza tehnic, inainte de depunerea lor in instanta de judecata, expertizele topocadastrale intocmite de expertii judiciari, in baza unui regulament elaborat in comun de Agentia Nationala si de Ministerul Justitiei;

f) avizeaza planul urbanistic general;

g) avizeaza documentatiile de scoatere din circuitul agricol a terenurilor;

h) autorizeaza persoanele fizice care executa lucrari tehnice de cadastru;

i) organizeaza, coordoneaza si executa masuratorile pentru punerea in posesie a titularilor prevazuti de Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si de Legea nr. 1/2000, cu modificarile si completarile ulterioare;

j) verifica periodic starea fizica a punctelor din retelele de sprijin, conform normelor si regulamentelor emise de Agentia Nationala;

k) pune la dispozitia autoritatilor publice si a altor institutii interesate, in conditiile legii, situatii statistice si de sinteza privind terenurile si constructiile;

l) furnizeaza persoanelor fizice si juridice, contra cost, servicii si informatii conform tarifelor aprobate prin ordin al ministrului administratiei si internelor;

m) avizeaza impreuna cu institutiile de specialitate de la nivel judetean si local proiectele de organizare a teritoriului pe categorii de folosinta agricola si stabilirea retelei de drumuri agricole.

Art. 14


Centrul National in realizarea obiectului sau de activitate indeplineste urmatoarele atributii principale:

a) intretinerea si gestionarea retelelor geodezice de referinta;

b) intretinerea planului topografic de baza al Romaniei si a modelului digital al terenului;

c) evidenta cartografica a limitelor administrative;

d) prelucrarea imaginilor fotoaeriene si de teledetectie;

e) realizarea de produse cartografice derivate din datele existente in Fondul National Geodezic;

f) realizarea proiectelor internationale angajate de Agentia Nationala.

Art. 15


Agentia Nationala si unitatile sale subordonate, cu exceptia Centrului National, nu au atributii in executarea lucrarilor de specialitate.

Art. 16


(1) Finantarea cheltuielilor curente si de capital ale Agentiei Nationale si ale unitatilor subordonate se asigura integral din venituri proprii.

(2) Veniturile proprii se constituie din:

a) incasari din servicii prestate;

b) tarife stabilite conform actelor normative;

c) inchirieri de spatii si aparatura;

d) donatii si sponsorizari primite potrivit legii;

e) dobanzi aferente disponibilitatilor din conturi si din depozite;

f) alte venituri.

(3) Veniturile incasate se vor vira in contul Agentiei Nationale, care va finanta activitatea curenta a unitatilor subordonate.

(4) Tarifele se stabilesc, se modifica si se actualizeaza prin hotarare a Consiliului de administratie al Agentiei Nationale, cu avizul Ministerului Administratiei si Internelor.

(5) Agentia Nationala poate colabora cu persoane fizice si juridice romane sau straine de specialitate, in conditiile legii, pentru realizarea unor obiective de interes comun, corespunzatoare domeniului sau de activitate.

(6) Agentia Nationala poate contracta credite bancare in conditiile prevazute de lege.

(7) Agentia Nationala intocmeste anual bugetul de venituri si cheltuieli, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

(8) Excedentele anuale rezultate se reporteaza in anul bugetar urmator.

(9) Ministerul Administratiei si Internelor prin Agentia Nationala isi va asuma intreaga responsabilitate in implementarea Proiectului cadastrului general si publicitatii imobiliare finantat prin imprumut de la Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare (BIRD) si a celorlalte acorduri internationale ce implica imprumuturi nerambursabile sau garantii de la stat asumate anterior de Oficiul National de Cadastru, Geodezie si Cartografie, inclusiv pentru partea preluata de la Ministerul Justitiei.

(10) Agentia Nationala va face toate demersurile necesare amendarii acordurilor de imprumut internationale pentru a se realiza inlocuirea Oficiului National de Cadastru, Geodezie si Cartografie si a Ministerului Justitiei cu Agentia Nationala.

Art. 17


(1) Incadrarea in noile structuri a personalului existent se va face dupa optiunea acestuia intre calitatea avuta anterior reorganizarii si cea de personal contractual in cadrul Agentiei Nationale. Optiunea se va face inainte de preluarea personalului de catre noile structuri infiintate.

(2) Personalul preluat beneficiaza de salariile avute anterior, care vor constitui limite minime la negociere in vederea incheierii contractului colectiv de munca, respectiv a contractului individual de munca.

(3) Selectarea si incadrarea personalului preluat in aparatul propriu al Agentiei Nationale se fac in urma unei testari in functie de competenta profesionala si a optiunilor formulate in scris, in limita posturilor alocate, in maximum 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari. Testul se va desfasura potrivit unui regulament aprobat de directorul general al Agentiei Nationale.

Art. 18 (1) Spatiile aflate in proprietatea privata a statului si in administrarea oficiilor judetene de cadastru, geodezie si cartografie si al municipiului Bucuresti, respectiv in administrarea tribunalelor pentru birourile de carte funciara, in care isi desfasoara activitatea aceste oficii si cel al municipiului Bucuresti, Institutul de Cadastru, Geodezie, Fotogrammetrie si Cartografie si birourile de carte funciara care isi desfasoara activitatea in imobile separate trec in administrarea Agentiei Nationale si in folosinta gratuita a oficiilor de cadastru si publicitate imobiliara si al municipiului Bucuresti si a Centrului National prin hotarare a Guvernului.

(2) Spatiile aflate in proprietatea publica a statului si in administrarea oficiilor judetene de cadastru, geodezie si cartografie si al municipiului Bucuresti, respectiv in administrarea judecatoriilor pentru birourile de carte funciara care isi desfasoara activitatea in imobile separate, trec in administrarea Agentiei Nationale si in folosinta gratuita a oficiilor de cadastru si publicitate imobiliara si al municipiului Bucuresti.

(3) Spatiile aflate in incinta instantelor judecatoresti vor fi utilizate gratuit cel mai tarziu pana la data de 31 decembrie 2004.

(4) Patrimoniul Oficiului National de Cadastru, Geodezie si Cartografie, al oficiilor judetene de cadastru, geodezie si cartografie si al municipiului Bucuresti, al Institutului de Cadastru, Geodezie, Fotogrammetrie si Cartografie, bunurile materiale si arhiva aflate in folosinta birourilor de carte funciara, inclusiv cele achizitionate din fondurile provenite din acordul de imprumut incheiat de Guvernul Romaniei cu Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare, trec in proprietatea Agentiei Nationale. Bunurile in cauza vor fi preluate de structurile nou-create prin protocol conform planului aprobat prin ordin comun al directorului general al Agentiei Nationale si al ministrului justitiei, dar nu mai tarziu de 31 decembrie 2004.

Art. 18

(5) Prin ordin comun al ministrului justitiei si al directorului general al Agentiei Nationale se va numi o comisie formata din specialisti din ambele institutii, pentru elaborarea protocolului-cadru de preluare a activitatii de publicitate imobiliara.

(6) In termen de 15 zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se va elabora si se va semna protocolul-cadru dintre Ministerul Justitiei si Agentia Nationala pentru preluarea bunurilor materiale si a arhivelor aflate in folosinta birourilor de carte funciara ale judecatoriilor, care se va transmite oficiilor de cadastru si publicitate imobiliara si tribunalelor in circumscriptia carora functioneaza judecatoriile.

(7) In termen de 5 zile de la primirea protocolului-cadru, prin dispozitie comuna a conducatorilor oficiilor de cadastru si publicitate imobiliara si al judecatoriilor, se vor constitui comisii de inventariere si de predare-preluare a bunurilor materiale si a arhivelor aflate in folosinta birourilor de carte funciara ale judecatoriilor. In fiecare judet se va infiinta un numar de comisii locale egal cu cel al numarului de birouri de carte funciara existente.

(8) Termenele de finalizare pentru inventarierea si incheierea proceselor-verbale de predare-preluare a bunurilor si a arhivei birourilor de carte funciara se vor stabili in planul anexa la protocolul-cadru.

Art. 19

Arhivele succesorale si arhivele de acte autentice ale fostelor notariate de stat, aflate in administrarea birourilor de carte funciara ale judecatoriilor care isi inceteaza activitatea, se vor preda judecatoriilor in a caror circumscriptie teritoriala se afla.

Art. 20

Lucrarile de publicitate imobiliara in curs de rezolvare la birourile de carte funciara vor fi finalizate pana la data preluarii activitatii de catre oficiile de cadastru si publicitate imobiliara, in conformitate cu procedura stabilita in prezenta hotarare.

Art. 21

(1) In conformitate cu prevederile art. 9 alin. 9 din Legea nr. 7/1996, cu modificarile si completarile ulterioare, unitatile de management al Proiectului cadastrului general si publicitatii imobiliare, care au fost infiintate in cadrul Ministerului Justitiei si al Oficiului National de Cadastru, Geodezie si Cartografie, vor asigura in continuare implementarea Acordului de imprumut dintre Romania si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare privind Proiectul cadastrului general si publicitatii imobiliare, in suma de 25,5 milioane dolari S.U.A., semnat la Washington la 23 ianuarie 1998, ratificat prin Ordonanta Guvernului nr. 21/1998, aprobata prin Legea nr. 132/1998, cu modificarile ulterioare, pana la amendarea corespunzatoare a acestuia.

(2) Finantarea activitatilor derulate prin intermediul celor doua unitati de management al proiectului se face din fondurile prevazute in bugetul Ministerului Justitiei si Agentiei Nationale si reprezinta contributia partii romane la realizarea proiectului, contravaloarea dobanzilor, comisioanelor de angajament, ratelor de capital si a altor costuri aferente proiectului.

Art. 22

Pe data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga:

a) Hotararea Guvernului nr. 1.066/2003 privind organizarea si functionarea Oficiului National de Cadastru, Geodezie si Cartografie, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 658 din 17 septembrie 2003;

b) dispozitiile art. 4, art. 8-20, art. 22 alin. 2 si ale art. 26 alin. 2 din Regulamentul de organizare si functionare a birourilor de carte funciara ale judecatoriilor, aprobat prin Ordinul ministrului justitiei nr. 2.371/C/1997, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 84 din 23 februarie 1998, cu modificarile ulterioare, referitoare la subordonarea birourilor de carte funciara.