Imobiliare Cumparari apartamente 4 camere Bucuresti

CUMPARAM urgent apartament in vila


CUMPARAM urgent apartament in vila, in zona Banu Manta, 1 Mai, Dorobanti, Baneasa, Decebal, Tel: 0732.534.287

CUMPARAM apartament de 4 camere


CUMPARAM apartament de 4 camere, zona Piata Matei Ambrozie, Parc IOR, oferim pretul zonei, Tel.: 0762.949.763

URGENT! avem clienti pentru apartamentul dumneavoastra


URGENT! avem clienti pentru apartamentul dumneavoastra, Sunati acum ! Tel: 0732.534.287

Cumpar imediat apartament de 4 camere Bucuresti


Cumpar imediat apartament de 4 camere Bucuresti, sa aiba 2 grupuri sanitare, minim 80mp, in apropiere de un mijloc de transport in comun, Tel.: 0732.534.287

DORIM in regim de urgenta apartament cu 4 camere


DORIM in regim de urgenta apartament cu 4 camere, in bloc dupa 1990, cu 2 grupuri sanitare, in zona usor accesibila la mijloace de transport, Tel.: 0732.534.287

CUMPARAM apartament in centrul Bucurestiului


CUMPARAM apartament in centrul Bucurestiului, poze si detalii pe email: ionut@cir-centrulimobiliar.ro

DORESC sa achizitionez 4 camere


DORESC sa achizitionez 4 camere, apropiere de complexul rezidential Rin Grand Hotel, Tel.: 0732.534.287

CUMPAR apartament ultracentral


CUMPAR apartament ultracentral, intr-o zona selecta din Bucuresti, Tel.: 0732.534.287

SOLICITAM apartament de 4 camere in Militari


SOLICITAM apartament de 4 camere in Militari, Dreptatii, Uverturii, Cora Lujerului, Tel.: 0732.534.287

CUMPARAM 4 camere in cartierul Colentina


CUMPARAM 4 camere in cartierul Colentina, Tel.: 0732.534.287

CAUTAM apartament in zona linistita


CAUTAM apartament in zona linistita, pentru familie serioasa, Plata prin credit bancar, virament in 30 de zile, Tel.: 0732.534.287

CUMPAR apartament zona Calea Mosilor


CUMPAR apartament zona Calea Mosilor, in blocuri dupa 1981, etaj maxim 3, cu vedere stradala pentru firma, Tel: 0732.534.287

CAUTAM apartament 4 camere zona Tineretului


CAUTAM apartament 4 camere zona Tineretului, Vacaresti, Brancoveanu, Oltenitei, Soseaua Berceni, oferim pretul zonei, Tel: 0762.949.763

SOLICITAM apartamente de 4 camere


SOLICITAM apartamente de 4 camere, suprafata minim 80mp, cu doua grupuri sanitare. Ofer 80.000 Euro, Tel: 0732.534.287

CUMPARAM apartament in zona ultracentrala Bucuresti


CUMPARAM apartament in zona ultracentrala Bucuresti, in bloc nou, cu sau fara imbunatatiri, plata cash urgent, Tel: 0732.534.287

CUMPAR APARTAMENTE in zone bune centrale


CUMPAR APARTAMENTE in zone bune centrale, semicentral, eventual transformat in 3 camere Tel: 0762.949.763

CUMPARAM 4 camere zona Nerva Traian


CUMPARAM 4 camere zona Nerva Traian, Tineretului de preferat cu imbunatatiri, plata cu credit aprobat, Tel: 0732.534.287

DORIM sa cumparam apartament 4 camere Dristor


DORIM sa cumparam apartament 4 camere Dristor, Vitan, Titan, Pantelimon, indiferent etaj, plata se face cu banii cash, Tel: 0732.534.287

CUMPARAM apartament 4 camere sectorul 2


CUMPARAM apartament 4 camere sectorul 2, sectorul 3 sau sectorul 4, oferim pretul zonei, Tel: 0732.534.287

SOLICITAM urgent apartamente in zona centrala Bucuresti


SOLICITAM urgent apartamente in zona centrala Bucuresti, decomandat sau semidecomandat, fara imbunatatiri, bloc dupa 1990, Tel: 0732.534.287

SOLICITAM apartament cu 4 camere sector 2


SOLICITAM apartament cu 4 camere sector 2, la un mijloc de transport, indiferent de zona, stradal, Tel: 0732.534.287

CUMPAR apartament in VILA minim 100mp


CUMPAR apartament in VILA minim 100mp, zona linistita, fara litigii, cladirea sa nu necesite consolidare, oferim plata cash, Tel: 0762.949.763

CUMPAR apartament 4 camere in zona de metrou


CUMPAR apartament 4 camere in zona de metrou, suprafata minima 80mp, oferim plata cash sau credit bancar, Tel.: 0732.534.287

CUMPAR apartament 4 camere Iancului


CUMPAR apartament 4 camere Iancului, Mihai Bravu, la pretul zonei, Tel: 0732.534.287

CUMPAR 4 CAMERE in vila sau bloc de 4 etaje


CUMPAR 4 CAMERE in vila sau bloc de 4 etaje, suprafata minim 90mp, cu 2 grupuri sanitare, renovat, pretul in jur de 100.000 Euro, Tel: 0762.949.763

CUMPAR apartament 4 camere zona 1 Mai


CUMPAR apartament 4 camere zona 1 Mai, Turda, Banu Manta, Titulescu, etaj intermediar, ofer pretul zonei, Tel: 0732.534.287

CAUTAM apartamente ultracentral in bloc nou


CAUTAM apartamente ultracentral in bloc nou, suprafata intre 90mp - 140mp, eventual cu garaj, etaj inferior, Tel: 0762.949.763

APARTAMENTE de 4 camere sau 5 camere in vila


APARTAMENTE de 4 camere sau 5 camere in vila, fara Legea 112, suprafata peste 110mp, Tel: 0762.949.763

URGENT! 4 camere Vacaresti


URGENT! 4 camere Vacaresti, Cantemir, Tineretului, Timpuri Noi, Nerva Traian, Unirii, ofer pret zona, Tel: 0732.534.287

CUMPAR urgent apartament sectorul 4


CUMPAR urgent apartament sectorul 4, zona metrou sau piata, un apartament confort 1, sau confort 2, Tel: 0732.534.287